top of page

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) 

Image by Conscious Design

upravujú obchodný vzťah medzi zmluvnými stranami, na základe ktorého kupujúci (ďalej len "kupujúci") uzatvárajú zmluvu/spotrebiteľskú zmluvu so spoločnosťou PRINT BROKERS KFT. DIČ: 12980088-2-08,, e-mail: info@plastovekarty-online.sk) ako predávajúcim.

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

 

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, vo veciach neupravených týmito súčasnými Všeobecnými obchodnými podmienkami VOP sa postupuje podľa nasledujúcich právnych predpisov:

- Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - Občiansky zákonník;

- Slovenský zákon o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z;

- Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv alebo zmlúv o poskytovaní služieb prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie alebo zmlúv uzatváraných mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a štátnej kontrole vnútorného trhu na účely ochrany spotrebiteľa a  jeho iných zmien a doplnkov č. 128/2002 a 284/2002 Z.z.

 

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, vo veciach neupravených týmito VOP sa na zmluvnú stranu vzťahujú ustanovenia čl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pričom sa použije zákon č. 513/1991 Zb.

 

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Slovenská republika je inšpektorátom pre ochranu spotrebiteľa.

 

Objednávanie a uzatváranie zmlúv

Kupujúci podáva objednávku ako návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode predávajúceho. Zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim.

 

Cena výrobkov

Ceny všetkých produktov v internetovom obchode sú konečné vrátane daní. Predávajúci je platcom DPH. Cena výrobkov je uvedená vrátane nákladov na dopravu. Tie sú uvedené na webovej stránke https://plastovekarty-online.sk/ a v nákupnom košíku bezprostredne pred dokončením objednávky, kde Kupujúci vidí celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dopravu.

 

Platba za výrobok

Kupujúci akceptuje spôsoby platby v súlade s podmienkami uvedenými na webovej stránke https://plastovekarty-online.sk/. Platba za objednaný produkt je bezpodmienečnou súčasťou objednávky v internetovom obchode.

 

Dodanie výrobku

Ak na k výrobku nie je uvedená dodacia lehota, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní. Dodacia lehota pre výrobky, ktoré sú na sklade, je 1 - 3 pracovné dni pracovných dní

 

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim, ak Kupujúci alebo ním poverená  splnomocnená tretia osoba (iná ako Dodávateľ) prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak: a) tovar zahrnutý v objednávke Kupujúceho je dodávaný samostatne až do dodania poslednej položky, b) tovar pozostáva z viacerých častí a komponentov a je dodávaný až do poslednej položky, c) tovar je dodávaný opätovne na dobu určitú, v čase prvého dodania tovaru.

 

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za poškodenie tovaru ktoré Kupujúci zistí Predávajúci je zodpovedný za škody pri preberaní Kupujúcim v čase dodania tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady škody spôsobené používaním alebo opotrebovaním. V prípade tovaru nie rýchlo podliehajúceho skaze nekvalitných alebo použitých výrobkov zodpovedá Predávajúci za všetky škody, ktoré vzniknú v záručnej dobe vzniknuté počas záručnej doby.

 

Záručná doba na nové výrobky je 24 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim. Záručná doba na použité výrobky je 12 mesiacov. Záručná doba na výrobky pripravené na objednávku je 24 mesiacov. Ak je na predávanom výrobku, na jeho obale alebo v návode na použitie uvedený dátum spotreby, záručná doba neplynie pred uplynutím tejto doby.

 

Záručná doba pre Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

 

Záručný doklad sa vystaví na žiadosť Kupujúceho. Na prijatie reklamácie stačí predložiť doklad o kúpe.

 

Ak je možné vadu chybu tovaru odstrániť, má Kupujúci právo na včasné a bezplatné odstránenie vady chyby. Predávajúci je povinný vadu chybu odstrániť bez zbytočného odkladu.

 

Kupujúcemu sa neodporúča ďalej používať výrobok, na ktorom bola zistená vada chyba. V prípade vady chyby, ktorá sa vyskytne po kúpe, musí byť reklamácia uplatnená bez zbytočného odkladu po zistení vady chyby a to do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

 

Poškodenie materiálu s daným charakterom sa nepovažuje za vadu chybu. Za poškodenie sa nepovažuje ani to, ak sa zistí, že predaný výrobok má kratšiu životnosť, ako je uvedená záručná doba, a ak k poškodeniu dôjde pred uplynutím záručnej doby.

 

Kupujúci môže namiesto opravy poškodenia vymeniť tovar, ak sa poškodenie týka len časti výrobku, alebo požiadať o výmenu časti, ak to pre predávajúceho nepredstavuje neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady chyby. Predávajúci môže vždy vymeniť chybný Tovar za identický, ale bezchybný Tovar, ak to Kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti. Ak je poškodenie také, že bráni plnému užívaniu výrobku, má Kupujúci právo na výmenu výrobku alebo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva sa vzťahujú aj na Zákazníkov, ktorých výrobok bol poškodený opravou, ale opakované poškodenie a oprava spôsobili, že výrobok je pre nich nepoužiteľný. V prípade iných odstrániteľných škôd má Kupujúci právo na zľavu.

 

Predávajúci zodpovedá za vady chyby v sídle spoločnosti. Ak je však záručný servis na mieste záruky bližšie k sídlu Predávajúceho, môže Kupujúci požadovať opravu u poskytovateľa záručného servisu, ktorý je bližšie. Poskytovateľ záručného servisu je povinný odstrániť poškodenie najneskôr do 30 dní.

 

Ak dôjde k výmene, záručná doba začína plynúť odo dňa výmeny. To isté platí aj pre vymenené diely, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania dodaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou žiadosťou výzvou o prevzatie výrobku alebo odôvodneným odmietnutím prevzatia výrobku.

 

Po uplatnení reklamácie Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení reklamácie sa reklamácia vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie presiahnuť 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe znaleckého skúmania; Kupujúci nie je povinný uhradiť náklady na znalecké skúmanie alebo iný znalecký posudok bez ohľadu na výsledok znaleckého skúmania. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu znaleckého posudku potvrdzujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak Kupujúci uplatní reklamáciu po 12 mesiacoch odo dňa kúpy a Predávajúci ju zamietne, Predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odbornú prehliadku. Ak je výrobok zaslaný na odbornú prehliadku určenej osobe, náklady na odbornú prehliadku a ďalšie súvisiace náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odbornej prehliadky. Ak Kupujúci odbornou prehliadkou preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu chybu , môže reklamáciu uplatniť opätovne, pričom záručná doba počas odbornej prehliadky neplynie. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu všetky náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so znaleckým skúmaním, a všetky ďalšie náklady s tým spojené do 14 dní od uplatnenia reklamácie. Opakovanú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie pri uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, Predávajúci zašle Kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie ihneď; ak potvrdenie nie je možné zaslať ihneď, doručí ho bezodkladne, najneskôr však v deň vydania potvrdenia o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie nemusí byť doručené, ak má Kupujúci možnosť odôvodniť reklamáciu iným spôsobom.

 

Vrátenie tovaru - Odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže uplatniť len Spotrebiteľ.

 

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim, ak Kupujúci alebo ním poverená splnomocnená tretia osoba (iná ako dodávateľ) prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak a) tovar zahrnutý v objednávke Kupujúceho je dodávaný samostatne až do dodania poslednej časti tovaru, b) tovar pozostáva z viacerých častí a súčastí a je dodaný až po poslednú časť, c) tovar je opätovne dodaný na obmedzený čas v čase prvého dodania.

 

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy o dodaní tovaru pred začiatkom plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 

predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na zákazku alebo tovaru špeciálne vyrobeného pre spotrebiteľa

predaj tovaru, ktorý je vzhľadom na svoju povahu počas prepravy neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mailom) alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorý je možné stiahnuť z https://plastovekarty-online.sk/ 

 

Právo na odstúpenie od zmluvy možno uplatniť aj zaslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy v posledný deň 14-dňovej lehoty.

 

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy Predávajúci najneskôr do 14 dní vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dodanie, doručenie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platby rovnakým spôsobom, akým ich zaplatil Kupujúci. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť na inom spôsobe vrátenia platby.

 

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočné náklady predstavujú rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolenými Kupujúcim a najlacnejším štandardným spôsobom doručenia ponúkaným Predávajúcim.

 

Pri odstúpení od zmluvy nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu platbu pred dodaním tovaru alebo kým Kupujúci nepreukáže, že tovar bol Predávajúcemu vrátený, okrem prípadu, keď Predávajúci navrhne osobný odber tovaru alebo prevzatie tovaru osobou poverenou splnomocnenou Predávajúcim.

 

Kupujúci je povinný vrátiť alebo odovzdať tovar Predávajúcemu alebo osobe poverenej  splnomocnenej Predávajúcim najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Táto lehota sa považuje za dodržanú, ak bol tovar doručený do posledného dňa lehoty.

 

V prípade odstúpenia od zmluvy znáša Kupujúci len náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej splnomocnenej Predávajúcim, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť poštou.

 

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s tovarom nad rámec rozmerov potrebných na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Po dodaní tovaru má Kupujúci možnosť vyskúšať funkčnosť tovaru, ale nemôže tovar používať, ak odstúpi od zmluvy. Za účelom zistenia povahy, vlastností a funkčnosti tovaru môže Spotrebiteľ s tovarom len manipulovať a kontrolovať ho rovnakým spôsobom, ako je to povolené v klasickom obchode. Kupujúci je povinný počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom zaobchádzať a kontrolovať ho s náležitou starostlivosťou.

 

Alternatívne riešenie sporov

 

Kupujúci - Spotrebiteľ - má právo na nápravu (napr. prostredníctvom e-mailu), ak nie je spokojný s postupom Predávajúceho pri vybavovaní reklamácií alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak Predávajúci odmietne odpovedať na žiadosť alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Spotrebiteľ má právo iniciovať postup alternatívneho riešenia sporu podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Subjektmi ARS sú účastníci konania a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015. Zoznam organizácií ARS je uvedený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva (www.mhsr.sk). Návrh môže podať spotrebiteľ podľa § 12 zákona č. 391/2015.

 

Spotrebiteľ môže podať podnet aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá v čase uzavretia a plnenia spotrebiteľskej zmluvy nevykonáva svoju podnikateľskú činnosť, povolanie alebo obchodnú činnosť. Alternatívnym riešením sporov je len spor medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, ktorý vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Alternatívne riešenie sporov sa vzťahuje len na zmluvy uzavreté na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory, ktorých hodnota nepresahuje 6 000 HUF. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu, a to maximálne do výšky 1500 HUF (vrátane DPH).

 

Ochrana údajov

 

Účelom spracovania osobných údajov je vypracovanie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú Predávajúci uzavrel s Kupujúcim na vytvorenie objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je však právnym základom pre spracúvanie osobných údajov Kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov Kupujúceho je zmluvnou požiadavkou na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou podmienkou na uskutočnenie nákupu v internetovom obchode predávajúceho. Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu všetky potrebné osobné údaje, uzavretie kúpnej zmluvy nie je možné.

 

Predávajúci pri spracúvaní údajov postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a spracúva len údaje nevyhnutne potrebné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

 

Predávajúci spracúva všeobecné osobné údaje Zákazníka.

 

Osobné údaje Kupujúceho budú uchovávané v informačnom systéme Predávajúceho po dobu 10 rokov.

 

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje online na webovej stránke internetového obchodu, v sekcii nákupy, po prihlásení alebo inou formou (e-mailom, písomne).

 

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj tretím stranám tretej strane - doručovateľom (kuriérom) a poskytovateľom fakturačného systému - na účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy.

 

Osobné údaje zákazníka sa nezverejňujú.

 

Predávajúci môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napr. zasielanie newsletterov alebo e-mailov s novinkami, zľavami, akciami a podobne) bez predchádzajúceho súhlasu zákazníka. Na tento účel bude Predávajúci spracúvať nevyhnutné údaje, t. j. priezvisko, meno a e-mailovú adresu Zákazníka. Ak Kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, môže kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas zaslaním správy na e-mailovú adresu Predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z odberu noviniek alebo kliknutím na odkaz v e-mailovej správe. Osobné údaje použité na marketingové účely nebudú uchovávané tretími stranami nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú zverejnené.

 

Kupujúci je oprávnený získať od Predávajúceho potvrdenie o spracovaní osobných údajov Kupujúceho v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci má právo na prístup k týmto údajom a k účelu spracúvania,  že k akým kategóriám údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, bez ohľadu na to, či dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania.

 

Prvotné Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov Zákazníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Zákazník požiada, je spoplatnené sumou 1 500 HUF, ktorá sa účtuje ako administratívny poplatok.

 

Kupujúci môže od Predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov týkajúcich sa Kupujúceho. Kupujúci môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týchto údajov. Kupujúci môže tiež namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

 

Spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné aj na účely archivácie (na plnenie povinností Predávajúceho vyplývajúcich z právnych predpisov SR, napr. uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak Kupujúci požiada o vymazanie osobných údajov spracúvaných v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

 

Kupujúci má právo na to, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov počas obdobia, v ktorom môže predávajúci overiť správnosť osobných údajov.

 

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré o sebe poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 

Kupujúci má právo namietať proti použitiu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu. Môže tiež namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov predávajúceho.

 

Ak má Kupujúci podozrenie, že sa jeho osobné údaje spracúvajú nezákonne, môže podať návrh na ochranu osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú aj na predzmluvný styk (t. j. registráciu v internetovom obchode, prihlásenie sa na budúci nákup alebo získanie dopytu, cenovej ponuky alebo informácií o tovare a službách predávajúceho).

 

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania internetového obchodu môže predávajúci ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory - cookies, ktoré umožňujú internetovému obchodu uchovávať údaje o činnosti a preferenciách (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma atď.) po určitú dobu. Kupujúci môže všetky súbory cookies uložené v jeho zariadení vymazať a v prípade potreby nastaviť prehliadač svojho zariadenia tak, aby ich ukladaniu zabránil. V takom prípade môže byť Kupujúci nútený pri opätovnej návšteve internetového obchodu manuálne zmeniť niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia fungovať.

bottom of page