top of page

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Image by Giorgio Trovato

Máte otázku? Zavoláme vám späť!

Prevádzkovateľ internetovej stránky Plastic Card Online www.plasztikkartya-online.hu, spoločnosť Print Brokers Team Kft. (9024 Győr, Közép u. 16., ďalej len poskytovateľ služieb, prevádzkovateľ údajov), ako prevádzkovateľ údajov, uznáva obsah tohto právneho upozornenia za záväzný. Zaväzuje sa zabezpečiť, aby všetko spracovanie údajov v súvislosti s jeho činnosťou bolo v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto politike a platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť Print Brokers Team Ltd., prevádzkovateľ webovej stránky Plastic Card Online, sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich používateľov a partnerov a prikladá veľký význam rešpektovaniu práva na informačné sebaurčenie svojich zákazníkov. Spoločnosť Print Brokers Team Ltd. ako prevádzkovateľ a správca údajov tejto webovej stránky zaobchádza s osobnými údajmi dôverne a prijíma všetky bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov. V tomto dokumente prevádzkovateľ opisuje svoje zásady správy údajov, činnosti a pravidlá týkajúce sa údajov spracúvaných na stránke. Zásady správy údajov týkajúce sa prevádzky stránky sú v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä s týmito:

Zákon CXII z roku 2011 o práve na informačné sebaurčenie a slobode informácií (ďalej len "zákon o ochrane údajov");

Zákon CVIII z roku 2001 - o niektorých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti (Eker. tv.);

Zákon XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamy (zákon XLVIII z roku 2008):

1., Definície, definície

1.1. Dotknutá osoba: každá určená fyzická osoba, ktorá je identifikovaná alebo môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo na základe osobných údajov;

1.2. Osobné údaje: údaje, ktoré možno priradiť k dotknutej osobe, najmä meno, identifikačný znak a jeden alebo viacero faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu dotknutej osoby, a závery, ktoré z nich možno vyvodiť o dotknutej osobe;

1.3. Súhlas: dobrovoľný a výslovný prejav vôle dotknutej osoby, založený na primeraných informáciách, ktorým dáva jednoznačný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, či už v plnom rozsahu alebo vo vzťahu ku konkrétnym operáciám;

1.4. Námietka: vyhlásenie dotknutej osoby, v ktorom namieta proti spracúvaniu svojich osobných údajov a žiada o ukončenie spracúvania alebo vymazanie spracúvaných údajov;

1.5. Správca údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely, na ktoré sa majú údaje spracúvať, prijíma a vykonáva rozhodnutia týkajúce sa spracúvania (vrátane použitých prostriedkov) alebo ich vykonáva prostredníctvom sprostredkovateľa vo svojom mene;

1.6. Správa údajov: akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s údajmi bez ohľadu na použitý postup, najmä akékoľvek zhromažďovanie, zaznamenávanie, evidovanie, usporadúvanie, uchovávanie, zmena, používanie, vyhľadávanie, sprístupňovanie, prenos, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, blokovanie, vymazanie alebo zničenie údajov, zabránenie ich ďalšiemu použitiu, vyhotovovanie fotografií, zvukových záznamov alebo obrazových záznamov alebo akékoľvek iné fyzické prostriedky na identifikáciu osoby (napr. odtlačky prstov, odtlačky dlaní, vzorky DNA, skeny dúhovky);

1.7. Prenos: sprístupnenie údajov určenej tretej strane;

1.8. Zverejnenie: sprístupnenie údajov komukoľvek;

1.9. Vymazanie: znemožnenie rozpoznania údajov takým spôsobom, že ich už nie je možné obnoviť;

1.10. Označenie údajov: označenie údajov identifikačnou značkou na ich rozlíšenie;

1.11. Blokovanie údajov: označenie údajov identifikačnou značkou na účely obmedzenia ich ďalšieho spracovania natrvalo alebo na obmedzený čas;

1.12. Zničenie údajov: úplné fyzické zničenie dátového média obsahujúceho údaje;

1.13. Spracúvanie údajov: vykonávanie technických úloh súvisiacich s operáciami spracúvania údajov bez ohľadu na metódu a prostriedky použité na vykonanie operácií a miesto použitia za predpokladu, že technická úloha sa vykonáva na údajoch;

1.14. Spracovateľ údajov: fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý na základe zmluvy so správcom vrátane zmluvy uzavretej podľa právneho predpisu vykonáva spracúvanie údajov;

1.15. Tretia strana: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo subjekt bez právnej subjektivity, ktorý nie je dotknutou osobou, správcom alebo spracovateľom;

1.16. Tretia krajina: akýkoľvek štát, ktorý nie je štátom EHP.

2., Zásady správy údajov pri prevádzke stránky

Osobné údaje sa môžu spracúvať

(a) so súhlasom dotknutej osoby alebo

b) je nariadené zákonom alebo na základe všeobecne záväzného nariadenia miestneho orgánu v rozsahu stanovenom zákonom, na účel vo verejnom záujme (povinné spracovanie údajov).

Osobné údaje sa môžu spracúvať aj vtedy, ak by získanie súhlasu dotknutej osoby bolo spojené s nemožnými alebo neprimeranými nákladmi a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na správcu, alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany a presadzovanie týchto záujmov je primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov. Ak boli osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby, správca, ak zákon neustanovuje inak

a) na účely splnenia zákonnej povinnosti, ktorá sa na ňu vzťahuje, alebo
b) na účely oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, ak sú tieto záujmy primerané obmedzeniu práva na ochranu osobných údajov, a to bez ďalšieho osobitného súhlasu a aj po odvolaní súhlasu dotknutej osoby.

Osobné údaje sa môžu spracúvať len na stanovené účely, na výkon práv a plnenie povinností. Spracovanie musí byť vo všetkých fázach v súlade s týmto účelom a zhromažďovanie a spracovanie údajov musí byť spravodlivé.

Len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel spracovania, sú primerané na daný účel a len v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na daný účel.

Osobné údaje sa môžu spracúvať len s informovaným súhlasom.

Dotknutá osoba musí byť pred začatím spracúvania údajov informovaná o tom, či je spracúvanie založené na súhlase alebo je povinné. Dotknutá osoba musí byť jasne, jednoducho a podrobne informovaná o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania jej údajov, najmä o účeloch a právnom základe spracúvania, totožnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, trvaní spracúvania, o tom, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby so súhlasom dotknutej osoby a na účely splnenia právnej povinnosti, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje, alebo na účely oprávnených záujmov tretej strany, a o totožnosti tretích strán, ktorým sa údaje môžu poskytnúť. Informácie by sa mali týkať aj práv a opravných prostriedkov dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním.

Spracovanie musí zabezpečiť, aby boli údaje presné, úplné, aktuálne a aby bolo možné dotknutú osobu identifikovať len na čas potrebný na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú.

Osobné údaje sa môžu preniesť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý ich spracúva v tretej krajine, len ak dotknutá osoba udelila svoj výslovný súhlas alebo ak sú splnené vyššie uvedené podmienky spracúvania a tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany dotknutých osobných údajov počas spracúvania a nakladania s prenesenými údajmi. Prenosy do štátov EHP sa považujú za prenosy na území Maďarska.

3., Rozsah spracúvaných osobných údajov a charakteristiky spracúvania

Správa údajov na webovej stránke www.plasztikkartya-online.hu je založená na dobrovoľnom súhlase. V niektorých prípadoch je však spracovanie, uchovávanie a prenos niektorých poskytnutých údajov vyžadované zákonom, o čom budeme návštevníkov a používateľov informovať osobitne.

3/1. Údaje o návštevníkoch webovej stránky www.plasztikkartya-online.hu

Účel správy údajov: Počas návštevy webovej stránky zaznamenáva poskytovateľ hostingu webovej stránky údaje návštevníka s cieľom monitorovať fungovanie služby a zabrániť jej zneužitiu.

Právny základ spracovania: súhlas dotknutej osoby a článok 13/A ods. 3 zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb informačnej spoločnosti.

Spravované údaje zahŕňajú: dátum, čas, IP adresu počítača používateľa, adresu navštívenej stránky, adresu predtým navštívenej stránky, operačný systém a prehliadač používateľa.

 

Trvanie správy: 365 dní od dátumu prístupu na webovú stránku.

 

Softvér na analýzu webových stránok Google Analytics a jeho externý server nám pomáhajú nezávisle merať a kontrolovať návštevnosť webových stránok a ďalšie údaje z analýzy webových stránok. Správca údajov môže poskytnúť podrobné informácie o správe údajov o meraní na adrese www.google-analytics.com.

Externí poskytovatelia služieb ukladajú do počítača používateľa a čítajú späť malý balík údajov, ktorý sa nazýva cookie, aby mohli poskytovať personalizované služby. Keď prehliadač vráti predtým uložený súbor cookie, poskytovatelia služieb, ktorí ho spravujú, majú možnosť prepojiť aktuálnu návštevu používateľa s predchádzajúcimi návštevami, ale len pre svoj vlastný obsah.

3/2. Kontaktovanie, žiadosť o informácie, poskytnutie informácií, žiadosť o cenovú ponuku na www.plasztikkartya-online.hu

Účel správy: kontaktovanie, udržiavanie kontaktu, oznamovanie informácií, vyžiadanie informácií.

 

Právny základ spravovania: súhlas dotknutej osoby.

 

Spravované údaje zahŕňajú: meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, predmet správy, text, dátum a čas a ďalšie osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.

 

Lehota na vymazanie údajov: 2 roky od dátumu ich poskytnutia.

 

O vymazanie alebo úpravu svojich osobných údajov môžete požiadať:

 

poštou na adresu Print Brokers Team Kft., 9024 Győr, Közép u. 16,

e-mailom na adresu info@plasztikkartya-online.hu.

4.,  Ukladanie osobných údajov, správa údajo

Počítačové zariadenia a riešenia na ukladanie údajov spoločnosti Print Brokers Team Ltd. sa nachádzajú na serveri, ktorý prevádzkuje spoločnosť MediaArt Online Megoldások Kft. (9022 Győr, Szent István út 16/A fsz. 2., 9024 Győr, Közép u. 16.), a webové úložisko, ktoré slúži webovej stránke, prevádzkuje spoločnosť MediaArt Online Megoldások Kft.

5., Údaje o správcovi údajov, kontaktné údaje

Názov: Print Brokers Team Kft.

Sídlo: 9024 Győr, Közép u. 16.

Online kontakt: info@plasztikkartya-online.hu

Telefonický kontakt: (+36) 70 381 6832

6., Údaje o spracovateľovi údajov, kontaktné údaje

Názov: Print Brokers Team Kft.

Sídlo: 9024 Győr, Közép u. 16.

Online kontakt: info@plasztikkartya-online.hu

Telefonický kontakt: (+36) 70 381 6832

7., Opravné prostriedky

Zainteresovaný vlastník údajov sa môže obrátiť na Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií, aby podal opravné prostriedky a sťažnosti.

Národný orgán pre ochranu údajov a slobodu informácií

1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Webová stránka: http://www.naih.hu

bottom of page